Synodální pracovní skupinky

Z obecné Metodiky

Skrze křest jsme se všichni stali účastnými na Kristově prorockém poslání. Skrze každého z nás může a chce promlouvat Duch Svatý k vzájemnému obohacení. Každý z nás je „expertem“ na život, a to v konkrétní podobě našich vlastních zkušeností a našeho dosavadního společného putování jako Boží lid, církev. Jsme pozváni k tomu, abychom vzájemně sobě naslouchali a promlouvali; abychom takto vyjádřili vlastní zkušenost žité křesťanské víry. To bude možné v rámci témat, která jsou předložena k diskutování v tomto synodálním procesu. Důležité je dodat, že vůbec není žádoucí (a vlastně ani možné), chtít v jedné pracovní skupince hovořit o více než 1 tématu.

Farní koordinátor, který je metodologicky veden a neustále podporován diecézním týmem, má v první fázi synodálního procesu následující úkol: podnítit ve své farnosti zájem o aktivní účast křesťanů na tomto synodálním procesu. Z praktického hlediska se zde jeví jako nejpravděpodobnější cestou možnost informovat Boží lid, shromážděný na nedělní liturgii v dané farnosti, například v průběhu tzv. „ohlášek“ ke konci mše svaté (o nedělích 24. 10., 31. 10. a 7. 11. 2021).

Farní koordinátor ve spolupráci s místním knězem, správcem farnosti, například ve vývěsce (nebo na webu farnosti) bude farníky informovat o 10 tématech. K jednotlivým tématům budou mít možnost se farníci zapsat tak, aby vznikla skupinka minimálně 5 osob, maximálně 8 osob. Následně farní koordinátor bude komunikovat s jednou z těchto osob tak, aby jí poskytl veškerý potřebný materiál k moderování setkání pracovní skupinky.

Z farní realizace

Farním koordinátorem byl jmenován Vladimír Šuda.

Praktické informování Božího lidu bude při nedělní Bohoslužbě, resp. během ohlášek v neděli 31. října.

Ten den bude také možnost přihlásit se k účasti na synodální skupinky. Počet skupinek bude podle počtu přihlášených lidí. Z praktických důvodů by bylo vhodné setkat se po nedělní mši svaté na faře k vytvoření konkrétních skupinek, vybrání moderátorů a dohodnutí na prvním setkání skupinky.

Rubriky: Synoda | Napsat komentář

Poutní mše svatá na Práchni

V neděli 8. srpna v 15:00 Vás srdečně zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Vavřince do kostela na Práchni. Hlavním celebrantem bude děkan Pavel Morávek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mše svatá v Polevsku

V neděli 15. srpna je mimořádně zrušena mše svatá v Polevsku. Zároveň zveme na poutní mši svatou do Nového Boru v 10:00, kterou bude předsedat generální vikář Mons. Martin Davídek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá v Okrouhlé

Srdečně zveme do Okrouhlé na poutní mši svatou v sobotu 7. srpna od 14:00. Slavnostní Bohoslužbu ke cti Panně Marii bude celebrovat děkan Pavel Morávek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Slavnostní předání klíčů od kostela sv. Kateřiny

Vážení farníci,

dovolte nám, abychom vás pozvali na slavnostní mši svatou, která se uskuteční u příležitosti předání klíčů od kostela sv. Kateřiny představeným Rytířského řádu sv. Václava.

Slavnostní mše svatá se bude konat dne 12. 07. 2021 od 11:00 hod v kostele sv. Kateřiny ve Sloupu v Čechách.

Mši svatou bude celebrovat J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický. Koncelebranty budou R.D. Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký a R.D. Ing. Pavel Morávek, děkan novoborský.

Milan Rýdlo z Nayenperka, Velmistr řádu

Rubriky: Biskup Jan Baxant, Bohoslužby | Napsat komentář

Benefiční koncert

Koncert pro dobrou náladu a úmysl

Kytlický chrámový sbor vystoupí s písněmi různých žánrů 18. června 2021 v 19:00 v Novém Boru v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Vstupné je dobrovolné, bude věnováno na opravu téhož kostela.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá v Modlivém dole

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Přehled velikonočních Bohoslužeb

Květná neděle 28. 3.
(Žehnání ratolestí, průvod)
8: 30 Kamenický Šenov
10:00 Nový Bor
Zelený čtvrtek 1. 4.
(Mše na památku Večeře Páně)
17:00 Nový Bor
Velký pátek 2. 4.
(Památka umučení Páně)
10:00 Modlivý důl – křížová cesta
15:00 Nový Bor
Bílá sobota 3. 4.
(Velikonoční vigilie)
20:00 Nový Bor
Boží hod velikonoční 4. 4.
(Žehnání pokrmů)
8:30 Kamenický Šenov
10:00 Nový Bor
Pondělí velikonoční 5. 4.10:00 Nový Bor

Obnovení pravidelných mší

  • První mše svatá v Polevsku: 11. dubna v 16:00
  • První mše svatá ve Sloupu v Čechách: 17. dubna v 18:00
Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Pastýřský list k slavnosti Zvěstování Páně

Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně

(k přečtení o 5. neděli postní 21. března 2021)

„Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás.“

Slavnost Zvěstování Páně [, kterou budeme slavit tento čtvrtek] obrací naši pozornost nejen k momentu Vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.

Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají vzrůstající obavy z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme také, že jakékoli soužití s druhým člověkem je zdrojem nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze na získání individuálního štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť už dnes se ve velkém počtu rodí děti mimo manželství a ne málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale především celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.

Ve všech těžkých chvílích nám proto může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude rodit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl ve všech situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby statečně přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.

Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.

Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život j posvátný a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“

Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu si lze zvolit dle situace a možností. Doporučeníhodné jsou zejména vroucí modlitba, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý příklad a samozřejmě nezištná praktická pomoc.

K tomu, abychom důvěřovali Božímu plánu a nebáli se přijímat i to, co je v našich lidských očích nedokonalé a je spojeno s obtížemi, vám všem žehnají vaši biskupové.

Rubriky: Biskup Jan Baxant, Česká biskupská konference | Napsat komentář

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi
(Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Rubriky: Česká biskupská konference | Napsat komentář