Práce v synodálních skupinkách

Z obecné Metodiky

Práce ve skupinách bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. V čem spočívá? Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem. Půjde o to, učit se naslouchat a mluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč? V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také Duch Svatý, který nám jako Boží Láska byl vylit do našich srdcí. Základní pozornost je tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se stává společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Předpokládá se, že pracovní skupinky se sejdou (v průběhu listopadu 2021 – ledna 2022) celkem třikrát. První, úvodní, setkání bude sloužit ke vzájemnému seznámení, sdílení svých dojmů a očekávání od synodálního procesu, ale také k výběru 1 tématu, jemuž se pracovní skupinka bude nadále věnovat. V průběhu druhého a třetího setkání již bude pozornost zaměřena na sdílení (vzájemné naslouchání a promlouvání) zvoleného tématu, s tím, že závěrem třetího setkání bude vypracování závěrečného shrnutí dosavadní společné práce.
Kde se může setkání konat? Všude tam, kde je možné setkat se v potřebném počtu osob (5-8), aniž by setkání této skupinky bylo rušeno vnějšími vlivy. Doporučujeme tedy pastorační prostory ve farnostech nebo setkání v domácnostech některého z členů skupinky.

Z farní realizace

Farní koordinátor (Vladimír Šuda) ve spolupráci s farářem a přihlášenými lidmi vytvoří jednotlivé skupinky. V rámci skupinek bude obdobným způsobem vybrán moderátor.

Moderátorovi budou předány metodické pokyny a nabídnuta veškerá dostupná podpůrná pomoc. Moderátor by měl v rámci skupinek dohodnout konkrétní dny a místo setkávání.

Moderátorovi a skupinkám doporučujeme postupovat podle obecné metodiky.

Vlastní program – z obecné metodiky

 1. setkání
  I. představení členů skupinky (2 min./os.)
  II. co očekáváme od zkušenosti synodálního procesu? (2 min./os.) – na závěr této fáze krátce představí moderátor skupinky plán práce
  III. představení témat – případně, pokud již skupinka vznikla na základě dříve vybraného tématu, zaměřit se na výběr konkrétní otázky v rámci daného tématu (10 min.)
  IV. modlitba za průběh synody (případně doplněna jinou formou: společný zpěv, chvíle adorace) (10 min.)
  V. sdílení a společné hledání tématu, na které se pracovní skupinka zaměří; případně, pokud je již téma předem vybráno, zaměří se skupinka na zvolení jedné otázky v rámci tématu (3 min./os.)
  VI. společná závěrečná modlitba (5 min.)
 2. a 3. setkání
  I. Společná modlitba za průběh synody (5 min.)
  II. Četba úryvku Písma svatého: úryvek poskytnutý k těmto setkáním (10 min.)
  III. 1. kolo sdílení (3 min./os.)
  IV. Chvíle pro ztišení a přestávka (15 min.)
  V. 2. kolo sdílení (zapisovatel zaznamenává hlasy, které zazněly) (3 min./os.)
  VI. Modlitba díkůvzdání (5 min.)
  VII. (V případě 3. setkání pracovní skupinky – následuje vypracování písemného souhrnu.)
Příspěvek byl publikován v rubrice Synoda. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.