Benefiční koncert

Koncert pro dobrou náladu a úmysl

Kytlický chrámový sbor vystoupí s písněmi různých žánrů 18. června 2021 v 19:00 v Novém Boru v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Vstupné je dobrovolné, bude věnováno na opravu téhož kostela.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá v Modlivém dole

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Přehled velikonočních Bohoslužeb

Květná neděle 28. 3.
(Žehnání ratolestí, průvod)
8: 30 Kamenický Šenov
10:00 Nový Bor
Zelený čtvrtek 1. 4.
(Mše na památku Večeře Páně)
17:00 Nový Bor
Velký pátek 2. 4.
(Památka umučení Páně)
10:00 Modlivý důl – křížová cesta
15:00 Nový Bor
Bílá sobota 3. 4.
(Velikonoční vigilie)
20:00 Nový Bor
Boží hod velikonoční 4. 4.
(Žehnání pokrmů)
8:30 Kamenický Šenov
10:00 Nový Bor
Pondělí velikonoční 5. 4.10:00 Nový Bor

Obnovení pravidelných mší

  • První mše svatá v Polevsku: 11. dubna v 16:00
  • První mše svatá ve Sloupu v Čechách: 17. dubna v 18:00
Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Pastýřský list k slavnosti Zvěstování Páně

Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně

(k přečtení o 5. neděli postní 21. března 2021)

„Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás.“

Slavnost Zvěstování Páně [, kterou budeme slavit tento čtvrtek] obrací naši pozornost nejen k momentu Vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.

Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají vzrůstající obavy z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme také, že jakékoli soužití s druhým člověkem je zdrojem nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze na získání individuálního štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť už dnes se ve velkém počtu rodí děti mimo manželství a ne málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale především celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.

Ve všech těžkých chvílích nám proto může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude rodit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl ve všech situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby statečně přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.

Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.

Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život j posvátný a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“

Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu si lze zvolit dle situace a možností. Doporučeníhodné jsou zejména vroucí modlitba, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý příklad a samozřejmě nezištná praktická pomoc.

K tomu, abychom důvěřovali Božímu plánu a nebáli se přijímat i to, co je v našich lidských očích nedokonalé a je spojeno s obtížemi, vám všem žehnají vaši biskupové.

Rubriky: Biskup Jan Baxant, Česká biskupská konference | Napsat komentář

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi
(Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Rubriky: Česká biskupská konference | Napsat komentář

Farní charita prosí o modlitby

Rubriky: Farní charita ČL | Napsat komentář

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Rubriky: Farní charita ČL | Napsat komentář

Okružní list otce biskupa

Drazí moji diecézáni, bratři a sestry v Kristu,
milé děti a mládeži, matky a otcové, babičky a dědečkové, učitelky a učitelé, lékařky, lékaři a zdravotní sestry se všemi ošetřujícími, záchranáři a vy všichni, kdo jste v pokračující pandemické době angažováni ve službách ku prospěchu druhých,

zdravím Vás a ve svých modlitbách na Vás myslím, i na všechny obyvatele naší Litoměřické diecéze, na ten nemalý zástup bratří a sester v počtu cca 1 a půl milionů lidských bytostí. Jsem toho přesvědčení, že nyní není nikoho, kdo by nebyl současnými epidemiologickými opatřeními Vlády ČR zasažen. Protože i v nemocnicích a v domácnostech na našem diecézním území leží mnoho nemocných, a to nejen vlivem Covidu-19, ale i jiných chorob, zaslouží si právě oni naší největší modlitební pozornosti. Jsou doslova ne-mocní, ovšem bez lékařského a zdravotnického obětavého nasazení by byli připraveni o perspektivu úlevy a uzdravení. Je třeba, abychom jasně a otevřeně vysoce ohodnotili ducha služby u všech, kterým sice pomalu docházejí síly a dostavuje se únava a vyčerpání, ale přesto zůstávají na svých místech, aby vykonávali svá povolání zachraňovat a léčit, ač sami v sobě se mnohdy potýkají s nebezpečnými viry, vůči nimž ani vakcíny nestačí. Počet nemocných zdravotníků totiž také je značný. Vzácní a milí zdravotníci, Bůh Vám pomáhej!

Zdá se, že v nynější epidemii, je relativně bezpečným místem rodinné domácí prostředí. Jenže to, co nazýváme oním krásným „doma“, se někde stává azylovým místem izolace. Donedávna jsme jistě byli všichni rádi doma, ale zjišťujeme, že nejsme zvyklí být pospolu denně a stále, ve dne v noci. Obracím se proto na Vás, milé děti. Pokud jste už ve vyšších třídách, a učíte se pomocí distanční výuky, věnujte se jí zodpovědně proto, abyste nepromarnily čas, ve kterém získáváte důležité vědomosti pro svůj budoucí život. Drazí mladí lidé, moji přátelé, středoškoláci a vysokoškoláci, Vás snad nemusím vybízet k důsledné online výuce. Víte přece sami velmi dobře, že vůči svým vrstevníkům nemůžete zůstat intelektuálně opožděni, tedy nevzděláni. O jedno Vás prosím, buďte svým mladším sourozencům příkladem v učení, ale i jim a všem ve Vašich domácnostech pomáhejte udržet pokojnou a optimistickou atmosféru. Jako mladí lidé máte k tomu dispozice! Vážení rodiče, mámy a tátové, na Vás leží břímě chodu celé domácnosti. Soucítím s Vámi a je mi známo, jak nesnadné je v této době vydělávat tolik, aby stačilo k obživě všech Vašich blízkých. Osud rodin je v mé velké pozornosti. V případě nouze, neváhejte se na mne obrátit! Babičky a dědečkové, příp. i prababičky a pradědečkové, je logické, že Vám životní síly ubývají, ale nemůže se vytratit Vaše láska, tak typická pro starší členy domácnosti vůči mladším. Možná ani všichni netušíte, jakými duchovními pilíři svých rodin jste. Prosím, vytrvejte a životní moudrost rádi předávejte svým dětem a vnoučatům.

Drazí pedagogové, paní učitelky a páni učitelé, jste postaveni a námi všemi vysláni do boje záchrany vzdělanosti naší mladé generace. Bez Vás by žákyně, žáci, studentky a studenti, neměli vedení, školy a školské instituty by zanikly a vyhaslo by tím povědomí, jak šťastné je být pospolu pohromadě pod jednou střechou formačního vzdělávacího školního domu. Ušlechtilost, kulturní a intelektuální hodnoty právě Vy uchováváte a předáváte je dál. Děkuji Vám. Velmi na Vás záleží.   

Bůh Vám všem, drazí diecézáni, žehnej! Váš

 Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Rubriky: Biskup Jan Baxant | Napsat komentář

CENAP – Centrum naděje a pomoci nabízí i online kurzy pro veřejnost

Termíny nejbližších kurzů v tomto roce:

Kurz „O manželství a sexualitě“ je 28. ledna. 

Pro rodiče malých dětí je určený webinář „Jak mluvit s dětmi o sexu“ 4. února.

Pro ty, kdo již nějakou dobu ve vztahu žijí, je 11. února webinář o komunikaci.

Kurz STM PPR bude též on-line, začíná v pátek 5. února. 


Celkovou nabídku kurzů najdete na www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost


Aktuální informace o všech službách naleznete na www.cenap.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

24. ledna – Neděle Božího slova

Rubriky: Papež František | Napsat komentář