Farní charita prosí o modlitby

Rubriky: Farní charita ČL | Napsat komentář

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Rubriky: Farní charita ČL | Napsat komentář

Okružní list otce biskupa

Drazí moji diecézáni, bratři a sestry v Kristu,
milé děti a mládeži, matky a otcové, babičky a dědečkové, učitelky a učitelé, lékařky, lékaři a zdravotní sestry se všemi ošetřujícími, záchranáři a vy všichni, kdo jste v pokračující pandemické době angažováni ve službách ku prospěchu druhých,

zdravím Vás a ve svých modlitbách na Vás myslím, i na všechny obyvatele naší Litoměřické diecéze, na ten nemalý zástup bratří a sester v počtu cca 1 a půl milionů lidských bytostí. Jsem toho přesvědčení, že nyní není nikoho, kdo by nebyl současnými epidemiologickými opatřeními Vlády ČR zasažen. Protože i v nemocnicích a v domácnostech na našem diecézním území leží mnoho nemocných, a to nejen vlivem Covidu-19, ale i jiných chorob, zaslouží si právě oni naší největší modlitební pozornosti. Jsou doslova ne-mocní, ovšem bez lékařského a zdravotnického obětavého nasazení by byli připraveni o perspektivu úlevy a uzdravení. Je třeba, abychom jasně a otevřeně vysoce ohodnotili ducha služby u všech, kterým sice pomalu docházejí síly a dostavuje se únava a vyčerpání, ale přesto zůstávají na svých místech, aby vykonávali svá povolání zachraňovat a léčit, ač sami v sobě se mnohdy potýkají s nebezpečnými viry, vůči nimž ani vakcíny nestačí. Počet nemocných zdravotníků totiž také je značný. Vzácní a milí zdravotníci, Bůh Vám pomáhej!

Zdá se, že v nynější epidemii, je relativně bezpečným místem rodinné domácí prostředí. Jenže to, co nazýváme oním krásným „doma“, se někde stává azylovým místem izolace. Donedávna jsme jistě byli všichni rádi doma, ale zjišťujeme, že nejsme zvyklí být pospolu denně a stále, ve dne v noci. Obracím se proto na Vás, milé děti. Pokud jste už ve vyšších třídách, a učíte se pomocí distanční výuky, věnujte se jí zodpovědně proto, abyste nepromarnily čas, ve kterém získáváte důležité vědomosti pro svůj budoucí život. Drazí mladí lidé, moji přátelé, středoškoláci a vysokoškoláci, Vás snad nemusím vybízet k důsledné online výuce. Víte přece sami velmi dobře, že vůči svým vrstevníkům nemůžete zůstat intelektuálně opožděni, tedy nevzděláni. O jedno Vás prosím, buďte svým mladším sourozencům příkladem v učení, ale i jim a všem ve Vašich domácnostech pomáhejte udržet pokojnou a optimistickou atmosféru. Jako mladí lidé máte k tomu dispozice! Vážení rodiče, mámy a tátové, na Vás leží břímě chodu celé domácnosti. Soucítím s Vámi a je mi známo, jak nesnadné je v této době vydělávat tolik, aby stačilo k obživě všech Vašich blízkých. Osud rodin je v mé velké pozornosti. V případě nouze, neváhejte se na mne obrátit! Babičky a dědečkové, příp. i prababičky a pradědečkové, je logické, že Vám životní síly ubývají, ale nemůže se vytratit Vaše láska, tak typická pro starší členy domácnosti vůči mladším. Možná ani všichni netušíte, jakými duchovními pilíři svých rodin jste. Prosím, vytrvejte a životní moudrost rádi předávejte svým dětem a vnoučatům.

Drazí pedagogové, paní učitelky a páni učitelé, jste postaveni a námi všemi vysláni do boje záchrany vzdělanosti naší mladé generace. Bez Vás by žákyně, žáci, studentky a studenti, neměli vedení, školy a školské instituty by zanikly a vyhaslo by tím povědomí, jak šťastné je být pospolu pohromadě pod jednou střechou formačního vzdělávacího školního domu. Ušlechtilost, kulturní a intelektuální hodnoty právě Vy uchováváte a předáváte je dál. Děkuji Vám. Velmi na Vás záleží.   

Bůh Vám všem, drazí diecézáni, žehnej! Váš

 Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Rubriky: Biskup Jan Baxant | Napsat komentář

CENAP – Centrum naděje a pomoci nabízí i online kurzy pro veřejnost

Termíny nejbližších kurzů v tomto roce:

Kurz „O manželství a sexualitě“ je 28. ledna. 

Pro rodiče malých dětí je určený webinář „Jak mluvit s dětmi o sexu“ 4. února.

Pro ty, kdo již nějakou dobu ve vztahu žijí, je 11. února webinář o komunikaci.

Kurz STM PPR bude též on-line, začíná v pátek 5. února. 


Celkovou nabídku kurzů najdete na www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost


Aktuální informace o všech službách naleznete na www.cenap.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

24. ledna – Neděle Božího slova

Rubriky: Papež František | Napsat komentář

Tříkrálová sbírka pro Sociální automobil – FCH Česká Lípa

Rubriky: Farní charita ČL | Napsat komentář

Vláda schválila přechod do pátého stupně systému PES

Vláda ČR na svém dnešním (23. 12.) zasedání schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti. Vláda rovněž povolila výjimku ze zákazu vycházení 24. prosince od 23.00 hodin do 25. prosince 01.59 za účelem návštěvy půlnočních bohoslužeb.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1374 s účinností od 24. prosince 2020 00:00 hodin do 26. prosince 23:59 hodin jsou následující:

IV. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č.1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, že:
1. za bod I/6 se vkládá nový bod I/7, který zní: „7. cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm v čase od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.,“. Dosavadní bod I/7 se označuje jako bod I/8.

2. v bodu IV. písmeno b) zní:
„b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;“.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1375 pro období od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2020 23:59 jsou následující:

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a)  shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Stanovisko ČBK k očkování proti covid-19

Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v situaci pandemie nemoci covid-19, kdy se objevuje velké množství protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá jsou nepravdivá, překroucená nebo jsou součástí různých konspiračních teorií.

Celé stanovisko dostupné na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19

Další užitečný článek: https://hnutiprozivot.cz/clanky/2832-testujeme-ockujeme-zvitezime

Vysvětlující poznámka Kongregace pro nauku víry (teologické zdůvodnění): https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/31251_31251/kongregace-pro-nauku-viry-2020-vysvetlujici-poznamka-k-vakcinam-proti-covid-19.docx

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Přehled vánočních Bohoslužeb 2020

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Opatření platná od 18. prosince 2020 v Diecézi litoměřické

Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.

Toto krizové opatření vlády (ze dne 14. 12. 2020) začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě IV.b.)

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;

Shromáždění pořádaná církví jsou podle bodu II.14 povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář