Poutní mše svatá ke cti sv. Václava ve Svojkově

Srdečně zveme na poutní mši svatou v kapli sv. Václava ve Svojkově 28. 9. 2020 od 15:00. Hlavním celebrantem bude děkan Pavel Morávek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výuka náboženství

Náboženství v novém školním roce 2020/21 bude vyučováno na faře v Nové Boru (Sloupská 272). Tři skupinky bude vyučovat děkan Pavel Morávek.

 • Úterý 13:30 – příprava na první svaté přijímání
 • Úterý 15:30 – 2. stupeň ZŠ
 • Pátek 13:15 – 1. stupeň ZŠ

Výuka náboženství začíná od 15. září.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mimořádné zrušení mše svaté ve Skalici 22. 8.

Drazí věřící, v sobotu 22. srpna je mimořádně zrušena večerní mše svatá ve Skalici. Využijte prosím možností v okolních farnostech. Následující mše svatá je opět podle obvyklého rozpisu, tedy 5. září v 18:00.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Novoborská poutní mše svatá

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá ke cti sv. Anny ve Skalici

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jáhenské svěcení Petra Jurkuláka

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dominikánské misie

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Horní Police – Slavnostní otevření

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Konání Bohoslužeb obnoveno

Při Bohoslužbách je třeba dodržet následující omezení:

 • Omezení maximálního počtu osob:
  • Od 24. 04. 2020 s maximální účastí 15 osob
  • Od 11. 05. 2020 s maximální účastí 100 osob
  • Od 8. 06. 2020 bez omezení počtu osob
 • Dodržovat minimální rozestupy dva metry
 • Před vstupem do kostela si vydezinfikovat ruce
 • Používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky)

Připomínáme možnost využití dispenze od účasti na nedělní mši svaté až do doby úplného uvolnění omezení počtu osob na Bohoslužbách.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pravidla pro uvolňování omezení

Pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb platná v období od 27. 04. do 7. 06. 2020

Od 27. 04. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob.
Od 11. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob.
Od 25. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob.
Od 8. 06. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob.

Milí otcové a bratři,

jistě se radujeme z toho, že se naše svatyně budou moci postupně zpřístupňovat účastníkům bohoslužeb, i když v etapách, jak je výše naznačeno. Samozřejmě i tak někteří z Vás budete jistě oprávněně zvažovat, jak moudře rozvolňování v konání veřejných bohoslužeb uskutečnit. Budete mít na paměti, že Vaši věrní farníci, zvláště ti staršího věku, budou mít přes hlubokou touhu po eucharistickém Kristu a po mši svaté, i obavy z nebezpečí nákazy a bude jim nepříliš snadné dodržovat všechna hygienická opatření (povinná dezinfekce, roušky-ústenky během téměř celé mše sv., apod.). V takovém případě Vám radím, abyste věkově starším farníkům i nadále doporučovali využití mé dispenze od účasti na nedělní mši sv. (televizní a rozhlasové přenosy mší sv. nadále budou pokračovat) až do doby úplného uvolnění omezení počtu osob na bohoslužbách, tj. do 7.06.2020, dej Bůh! Při jakékoliv nejasnosti, neváhejte se na mne obrátit.

Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:

 1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
 2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
 5. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie, a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 7. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 11. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Pokud jednotlivé farnosti nemají možnost si samy dezinfekční prostředky a roušky-ústenky pořídit, naši přátelé z Cesty 121 nám v omezeném množství poskytli tento hygienický materiál jako dar, z kterého mohou farnosti čerpat. Po předběžné domluvě s Bc. Eliškou Kocurovou je materiál k vyzvednutí na kurii (kanystr na dezinfekci s sebou!).

Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena.

V Litoměřicích, dne 18. dubna 2020

Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář